กิ้งกือสีชมพู หรือ กิ้งกือมังกรสีชมพู ค้นพบว่าสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 โดยคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิจาก 14 สถาบันที่มีชื่อเสียง อาทิ Harvard University, University of Kansas, Natural History Museum London, Royal Botanic Garden Kew UK, ICZN, CSIRO Australia ได้ทำการคัดเลือกจากผลงานการค้นพบที่ได้บรรยายรายละเอียดแล้วใน ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) ซึ่งเป็นการค้นพบสำคัญของ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา และคณะ จากหน่วยปฏิบัติการซิสเทมาติคส์ของสัตว์ (Animal Systematics Research Unit) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยสำรวจอย่างต่อเนื่องและได้ร่วมงานกับโครงการ BRT มาอย่างยาวนาน คือการค้นพบ “กิ้งกือมังกรชมพู”

กิ้งกือมังกรสีชมพู มีเฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้น - เบาสมอง

          ชื่อวิทยาศาสตร์: Desmoxytes purpurosea

          ลักษณะพิเศษ: สีสันสีชมพูที่โดดเด่นแบบ shocking pink ลักษณะรูปร่างที่สง่างามด้วยลวดลายและปุ่มหนามคล้ายมังกร รวมไปถึงสารพิษประเภทไซยาไนด์ที่ขับออกมาป้องกันศัตรูที่เป็นผู้ล่าทั้งหลาย

การค้นพบครั้งนี้เป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า ประเทศไทยยังอุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ที่มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศ สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในแง่มุมต่างๆได้ การค้นพบครั้งนี้เป็นการนำชื่อเสียงมาสู่คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอง

         Reference: H. Enghoff, C. Sutcharit & S. Panha. 2007. The shocking pink dragon millipede, Desmoxytes purpurosea, a colourful new species from Thailand (Diplopoda: Polydesmida: Paradoxosomatidae). Zootaxa 1563: 31-36.

          Type material: Holotype, Museum of Zoology, Chulalongkorn University, Bangkok; paratypes, Chulalongkorn University and Natural History Museum of Denmark, University of Copenhagen.